05 abril 2007

COMENTARIO DE MÁXIMO (Futuro Sarxento de Camba2)

Acabo de entrar na páxina do señor X e leer agora mesmo os anteriores comentarios.
Haber. Tranquilidade. Para empezar e a diferencia de otros usuarios de este “blog” vou decir o meu nome: Máximo Cid Ferro.

O mellor algúns dos que facedes “certos comentarios mentireiros” fáltabos esto, dicir o voso nome, dar a cara para non mentir gratuitamente e non esconderse nun “anónimo” cobarde, detrás de un teclado, dunha habitación escura con sensacións de impunidade, de madrugada... en fin.Creo que a estas alturas teño pouco que demostrar, son seis anos traballando por unha causa xusta, (para algúns causa perdida dende o principio) sin casi nadie que me dise ánimos, sin ningún foro no que se poideran vertir comentarios, desafogar a miña rabia e impotencia, sin publicidade.

Para alguén concreto pode que sexa un “enchufado”... ¡dame a risa!, ou un lobo con pel de cordeiro... Pregunta un anónimo si teño enchufe... ja, ja, ja... ¿ti que crees?Mirade, non podo e non debo contestar a anónimos que caen polo seu propio peso. Eu falo nos xulgados e cara a cara, vou de fronte. Pero iste comentario dunha persoa (ou dúas) poñen de manifesto que hai nerviosismo no Concello de Cambados. Pois tranquilos, nin son lobo, nin son rencorso nin vengativo. A miñ pel é de cor branca, as miñas ideas tamén.
Pero teño memoria. Recordo algunhas cousas que porían colorados a moitos: Por exemplo, recordo a Duarte cando me chamou por teléfono fai uns anos (antes de “opositar” e ser interino), era un mediodía de sábado, era para ofrecerse como “compañeiro” e “axudarme no meu recurso de sarxento” (cando o que realmente buscaba era a praza interina a calquer prezo, mentíndome coma si eu fose un neno inocente, tratando de enganarme). Recordo tamén que inda fai poucos días un garda de Cambados envióume unha mensaxe que dicía:

Remitente:+ 34 ......
Recibido. 11:14:48. Día 5/03/2007
Tamaño 0.5KB-
CUIDADO CON QUIEN TE VA CORREGIR EL EXAMEN!!!!!!; UN AMIGO

Entón eu contesteille:
Elementos enviados
Detalles del mensaje
Para: (sin nombre)+ 34 ........
Enviado:11:21:50. Día 05/03/2007
Tamaño:1.0KB
TENDRÁ QUE TENER CUIDADO EL CON EL JUEZ. ¿Y TU QUIEN ERES.? SI ERES UN AMIGO TENDRÁS NOMBRE...

Remitente:+ 34 .......
Recibido. 11:22:34. Día 5/03/2007
Tamaño 1.0KB
EL JEFE DE RIBEIRA ES COLEGUITA? SEGÚN CREO; NO ESTUVIERON JUNTOS EN LA ACADEMIA?....Fdo..............

¿?O autor do mensaxe (do que non vou decir o nome) e “amigo” de Duarte, pero xa non se fía del, igual que outros moitos da plantilla. Saben que Duarte promete a “todos” os gardas sumisos a praza de cabo. Eso si, praza que convócase por “libre” sabe dios, Tourís, Duarte e Norberto para quen... O tempo, o tempo falará....

¿Sabedes unha cousa? Ca maior humildade podería dar un master de cómo o Concello de Cambados, Tourís, Torres, Duarte, Norberto, José Pepe, o cabo... etc.. fixeronme ser protagonista de esta triste historia. Algún día si me invitades a un café ofrezco gratis unha charla- colquio nunha cafetería... je, je, je... Norberto oposita a unha praza de “asesor do Concello”, ¡menos mal que non lle puntúa haber PERDIDO TODOS OS XUICIOS NO MEU ASUNTO! Iso si, puntúalle ser militante do PP, cachorro fiel.
O de Jose Pepe (secretario ACCIDENTAL) tamén ten coña. Super-secretario diría eu, por unha veira secretario do PP de Cambados naquel intre, e o mesmo tempo é por outra veira Secretario do Concello...¡así me gusta vicargo, visecretario!
Para rematar a continuación podedes leer, (si tedes tanta paciencia e curiosidade) un extracto dunha recusación do membro do Tribunal (participante anónimo diste foro) Sr. Antonio Padín Torres. Eso si, sen esquecer que o PRIMEIRO INVESTIGADOR DO EXPEDIENTE foi o seu “primo” (primo político me refiro) o cabo-xefe naqueles momentos da policía local de Cambados, o que según din lle deixaba levar a motocicleta oficial para a súa casa.
Un recordo: Demostrouse o que se demostrou (de momento) PORQUE UN PRIMO INVESTIGÓU O SEU PROPIO PRIMO... ¡e inda así recoñecéronse IRREGULARIDADES!. Pregúntome: ¿QUÉ HOUBESE PASADO SI INVESTIGARA ALGUÉN MÁIS IMPARCIAL?... Investigando o domador de cans só houbo tres graves irregularidades...
Tourís mantuvo ata a final o fronte da investigación a un cabo experto en cans... (para entendidos: carto grao de consaguinidade é motivo legal de recusación segundo a Lei 30/92)
Pero por si fose pouco, logo de anos de loitas e xuicios, cando van cumplir a condéa de repetir o QUINTO EXERCICIO da oposición, observo que volve a querer EXAMINARME Antonio Padín Torres... si, si, é certo que logo da miña recusación, días despóis, presentóu un escrito dicindo que non, que il non podería ser capaz... ja, ja, ja.Pero para datos presento un extracto de documento.
Podedes leer si a vosa paciencia premite tragar iste rollo:“AL PRESIDENDENTE DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS DE SELECCIÓN CONVOCADAS PARA PROVEER EN PROPIEDAD LA PLAZA DE SARGENTO DE LA POLICIA LOCAL DE CAMBADOS D. Maximino Cid Ferro, mayor de edad, titular de Nif 34--------, con domicilio en Rúa -------------- Ourense,
EXPONE:Que ha sido citado mediante notificación de fecha 13 de Febrero de 2006, para la celebración en fecha 17 de Marzo de 2006, del 5º ejercicio de la Oposición para la provisión en propiedad de la Plaza de Sargento de Policía Local, en ejecución de sentencia nº 185/2004 de fecha 24 de Noviembre de 2004, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Pontevedra, confirmada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en sentencia nº 630/2005 de fecha. 14 de Septiembre de 2005. Que según parece Antonio Padín Torres formará parte del Tribunal Calificador que juzgue este quinto ejercicio, actuando en representación de los sindicatos, por lo que mediante el presente escrito, y en aplicación del artículo 29 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de RJAP y PAC, en relación con el artículo 28.2 c) del mismo cuerpo legal.
FORMULAMOS RECUSACIÓN: Contra el mantenimiento de Antonio Padín Torres como vocal del tribunal calificador de la mencionada oposición a Sargento de la Policia Local de Cambados.La cual se basa en el siguiente motivo:-UNICO. Según el artículo 29 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de RJAP y PAC, en relación con el artículo 28.2 c) del mismo cuerpo legal, será causa de recusación “Tener enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior”,.Tal supuesto concurre en el caso de Antonio Padín Torres, miembro del Tribunal Calificador de la plaza a Sargento de la Policía Local de Cambados, en relación con el dicente, D. Maximino Cid Ferro, que participa como aspirante a la mencionada plaza, y que por lo tanto tiene la condición de interesado, tal y como requiere el artículo 28.2 C..La causa de recusación consistente en..........concurre en el presente supuesto, y ello si atendemos a los siguientes antecedentes:
1º.- Que en fecha 20 de junio de 2001 el dicente presentó un recurso ante el Tribunal Calificador de la Oposición para Sargento de la Policía Local en el que entre otras cosas se solicitaba en su punto 4º del mismo “Que se investigue por el presidente del tribunal si el vocal del tribunal Antonio Padín Torres había trasladado al otro aspirante, copia del supuesto en que consistió el examen del quinto ejercicio”.
Documento nº 12º En la reunión del tribunal calificador de las pruebas de la oposición a Sargento de la Policía Local de Cambados, que tuvo lugar en fecha 28 de Junio de 2001, en la que se decidió la proponer la apertura de una investigación conducente a esclarecer los hechos denunciados por Maximino Cid contra Antonio Padín, este ultimo, se negó a firmar el acta. Documento nº 2.3º.- A resultas del recurso presentado por el dicente se abrió por la alcaldía en fecha 2 de Julio de 2001, un expediente investigador, con el fin de investigar entre otras cuestiones las acusaciones vertidas por el dicente contra Antonio Padín Torres, en el recurso de fecha 20 de Junio del 2001. Tomándosele declaración a ambos por la comisión investigadora. Documento nº 3.4º.- En fecha 19 de Septiembre de 2001 el tribunal calificador acuerda proponer a la comisión de gobierno anular el quinto ejercicio, entre otros motivos, por “existir indicios que aconsellan a declaración de nulidade do referido quinto ejercicio”. Tales decisiones aparecen recogidas en el Acta, cuyo contenido se abstiene de firmarlo el vocal Padín Torres, al ser parte afectada por el recurso formulado por el dicente.
Documento nº 4.5º.- En la Declaración de lesividad del interés público por el Pleno de la Corporación de fecha 5 de octubre de 2001. admiten que “TRAMITADO O CORRESPONDENTE EXPEDIENTE INVESTIGADOR, O TRIBUNAL, RECOÑECENDO A EXISTENCIA DA ALGUNHA IRREGULARIDADE E, EN ESPECIAL, ANTE OS INDICIOS DA POSIBILIDADE DA ACTUACIÓN DENUNCIADA POLO SR. CID FERRO…” `por lo que acuerdan declarar la lesividad del nombramiento del candidato Sr. Acuña Martínez.
Documento nº 5.6.- En la SENTENCIA Nº 116/2004 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de la sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 3 de marzo de 2004, sobre la declaración de lesividad del nombramiento del Sr. Acuña Martínez, se afirma en sus FUNDAMENTOS JURÍDICOS, que “LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD ACORDADA POR EL PLENO SE HA FUNDADO EN LA EXISTENCIA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES… Y EN ESPECIAL LA POSIBILIDAD DE QUE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN TRASLADASE AL SEÑOR ACUÑA MARTÍNEZ COPIA DE ATESTADOS EXISTENTES EN LAS OFICINAS DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE LA MATERIA QUE SE REFIRIÓ EL QUINTO Y ÚLTIMO EJERCICIO…”. También se afirma en su fundamento segundo que existen “INDICIOS DE QUE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN TRASLADASE AL SEÑOR ACUÑA MARTÍNEZ COPIA DE ATESTADOS EXISTENTES EN LAS OFICINAS DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE LA MATERIA QUE SE REFIRIÓ AQUEL QUINTO Y ÚLTIMO EJERCICIO…”. Es claro que el miembro del tribunal que pudo pasar los atestados a que se refiere el TSJ de Galicia, no es otro que Antonio Padín, de acuerdo con las denuncias del dicente, y de la investigación llevada a cabo por el Concello de Cambados....”En fin. Como dixen antes teño memoria, e teño documentos.Hoxe sa me pasei de rollo. O resto logo da sentencia -PASE O QUE PASE-. Debo deciros que o perito foi elexido de entre catro que remitiu a Academia Galega de Seguridade a petición do Xulgado. Pero o que propuxo o elexido foi Norberto de mutuo acuerdo co xuiz e o meu representante ( e así o asinou Norberto en acta no xulgado diante da Seretaria Xudicial). Iso non o di o periódico. Non o di porque alguén da Voz de Galicia solo fala co Concello e con Duarte e ¡claro!, non se enteran moi ben da realidade da historia...¿alguén se creería si lle digo que me enterei das notas de calificación da repetición do quinto exercicicio do EXAME DE SARXENTO- XEFE por unha periodista da Voz de Galicia?. Pois si, enteréime por ela de que tres “iluminados” do tribunal suspenderan o meu exáme e os outros dous o aprobaran. ¡Manda caralloca seriedade do Concello de Camabados!, ¡verdade?. Pois iso non e casi nada...E para expertos niste eido de oposicións e demáis rollos teño que adiantar que as bases de suboficial non se axuntan a extricta legalidade, benefician a Duarte por enrriba de calquera cousa.. Agás en pouco tempo entrará en vigor unjha nova lei de policias locales de Galicia que NUNCA PERMITIRÍA CREAR O POSTO DE SUBOFICIAL CO NÚMERO DE AXENTES QUE CONTA O CONCELLO DE CAMABADOS. Dende a publicación das bases no BOP hai un mes para recurrilas asique ánimo os sindicatos e partidos políticos.Disfrutade da semana Santa e tranquilidade o anónimo que di dos meus enchufes.. (máis risas) que sepa que vounos invitar a xantar e acompañaréinos as diferentes procesións levando os santos... ja, ja, ja. Saúdos a todos e sinceiras gracias polos ánimos vertidos neste foro hacia a miña causa. O seguinte paso xudicial e a ratificación do perito e a vista no xulgado de Pontevedra a fináis diste mes, logo haberá sentencia. Quero que entendades que non vou intervir mais ata despois do fallo xudicial asique desexádeme sorte que a vou a necesitar. Teréivos informados.
Gracias señor X por deixarme expresar niste blog.
Saú2.
Maxi
Bueno debido a importancia do comentario, trasládase a primeira plana.
Crónica e una muerte anunciada: O TSXG confirmará a sentencia, a prol de Maxi, o único que gañaran co recurso e tempo.
Vas a ter tempo de tomar moitos cafés en cambados, ou como diría o alcalde: moitos cafeses.
Saú2 Máximo, o desenlace chegará. ÁNIMO!
Podemos ver como intentan "reventar" a páxina copiando e pegando moitas veces, que xa nin me molestarei en borrar eses comentarios, porque sería como dar contra unha parede, PD: Algún do concello ten moito tempo libre.

47 comentarios:

Sr. X dijo...

Si si si si si, Duarte estase aficionando a "chamar" por tlf. como podemos comprobar xa lle ven de lonxe. ;p

Anónimo dijo...

DUARTE, DESPOIS DE POÑER A PINGAR A TODA A PLANTILLA DA POLICIA E ALGUNS FUNCIONARIOS DO CONCELLO, A PARTE DE CLAVARLLE UN PUÑAL A MAXIMO CANDO O CHAMASTE TAMEN FIXESTE O MESMO CON EMILIO, O ANTERIOR SARXENTO DE VILAGARCIA, QUE O UNICO QUE FIXESTE FOI POÑER EN EVIDENCIA TODO O TRABALLO QUE FIXO, DEIXANDO DE INCOMPETENTE E LADR...... ASI QUE CREO QUE TES MOITOS ENEMIGOS EN CONTRA TUA PORQUE TI MESMO OS FIXESTES, ESPERO QUE PAGES POLO QUE FIXESTE E ESTAS FACENDO AINDA.

Anónimo dijo...

..."existen “INDICIOS DE QUE UN MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN TRASLADASE AL SEÑOR ACUÑA MARTÍNEZ COPIA DE ATESTADOS EXISTENTES EN LAS OFICINAS DE LA POLICÍA LOCAL SOBRE LA MATERIA QUE SE REFIRIÓ AQUEL QUINTO Y ÚLTIMO EJERCICIO…”. Es claro que el miembro del tribunal que pudo pasar los atestados a que se refiere el TSJ de Galicia, no es otro que Antonio Padín"
ENATONCES NON ESTABA EQUIVOCADO COMO ALGÚN MANIFESTOU AQUI...

Anónimo dijo...

COMO SE NOTA QUE OS DO PP OU DUARTE QUEREN REVENTAR A PAXINA, ANIMO SR. QUE NON O CONSIGAN. POBRES QUE MEDO TEÑEN!

Anónimo dijo...

Maxi, mientes mas que escribes, y como se dice por ahí "a cada porco chegalle o seu sanmartiño". Ya saldrá todo lo que tiene que salir, y luego a ver donde te metes para que no te pregunten. Tiempo y paciencia

Anónimo dijo...

MAXI: ¿SABES QUE O QUE ESTAS DICINDO E MOTIVO DUNHA QUERELA NO XULGADO? A MIN NON ME INTERESA PORQUE NON VAI CONMIGO O TEMA MAIS E PROBABLE QUE ALGUEN QUE O LEA DECIDA ACTUAR EN CONSECUENCIA. TI XA TIVECHES UNHA E SAICHES POR ONDE PUDECHES (EU VIN A TUA DECLARACION PORQUE MA ENSEÑARON) PODERIASE PUBLICAR. ¿NON PÒDEDEES DEIXAR A XENTE TRANQUILA E O QUE TEÑADES QUE DENUNCIAR FACELO ONDE REALMENTE CORRESPONDE QUE NON É NOUTRO SITIO QUE NO XULGADO E NON AGACHARSE NUN BLOG. sAUDOS.

Amigo de mis Amigos dijo...

Algun axente debe foderlle que salga o seu coche neste blog, tranquilo que se queres tocar un pouco os ovos eu tambien chos tocos enviandole ao Sr.X as cagadas que fas como Axente da Autoridade.

Asinado un "Amigo"

Anónimo dijo...

Maxi: Abusaches tanto dos medios de comunicación que agora xa non che fan caso. Soio che queda este !penoso! ¿non ves que soio se fala dos municipales de Cambados e ti vas a ser o jefe deles? ¿E que non hay mais cousas que falar neste pobo que dos gardas? En caso que vayas para cambados todos te vamos a ver. E daquela que vas a facer? ¿ir a xunta Touris (que será o proximo alcalde de novo) e tamen o teu xefe e que...
O que pasa e que parece que tes presunción de veracidade e todo o que ti dis e palabra de Dios. !E que hai tanto ignorante ¿verdade? por certo: Os que saimos como anominos non e por outra cousas mais que porque non perdemos o tempo en rexistrarnos ¿sabes? De seguro que si queremos tamén sabemos facerlo.

VIÑO ALBARIÑO dijo...

hola a todos.

Anónimo dijo...

Oye: o conto este dos municipales ¿que carallo pasa? O sargento non era Padin? Xa hai tempo que non o vexo igual marcho para outro sitio. saúdos.

Anónimo dijo...

ESo parece, que neste pobo solo lles interesa a policia local, si sexa quen sexa o sarxento, logo aqui poñerano a pingar... esto xa e penoso.¿se este tema esta no xulgado? xa o resolverán os xuices que pa eso están.

Anónimo dijo...

Boas tardes a tódolos lectores deste "Blog". A dicir verdade non sei ben que fago escribindo aqui ( e que non acostumo a andar por estos sitios) O que acontece é que acaba de chamarme por teléfono un amigo dicíndome: Abre esta dirección de correo electrónico, mira e le. Asi o fixen e, a decir verdade,non tiña pensado facer nada, nin escribir tampouco, pero bueno...
E que ando moi liado para perder o tempo con estas cousas ¿sabes, Maxi? Entre a familia, os amigos, o colexio, o partidos, e outras cousas !non teño tempo a nada, filliño!
Solamente, por unha banda, dárche ánimo a que sigas adiante con aquelo que queres facer; mais pola outra, que teñas coidado. O monte non é todo orégano ¿sabes? Hai fentos, maraballas, herbas, etc.
Podes escribir todo o que queiras, xa que non hei ser eu o que perda o tempo contigo. ¿Non te decatas que nunca, ninguén che contestou a nada de todo o que levas dito? ¿Non ves que ti entraches no xogo que ""eles"" che ofreceron o principio? O malo é que, unha vez conseguido o obxectivo, tocábache a ti, home. ¿Non te decatas? ¿Como se ían desfacer dos dous si todo estaba ben e non recoñecían que o fixeran mal? ¿Como saían airosos desta situación e, o mesmo tempo, dician que o fixan ben? Pois ti xa o sabes... Deste xeito, mais ou menos, quedaba todo despexado e libre de dúas ataduras (ti es unha delas...)O malo é que como ti ben sabs, a administración nunca, nunca pode ir en contra dos seus propios actos ¿non si? ¿Como recoñecemos que o fixemos asi e mais asado, e despois pretendemos que estiver ben? ¿Non ves que facían todo o que pedias ti? E que lle interesaba. A ti xa che chegaría o turno. O malo é que, o ires dándoche a razón (nas túas verdades e tamén nas túas mentiras que todo hai que dicilo) íanse enterrando mais.
AGORA COMPRE QUE VAIAN BUSCANDO OUTRO CHIVO. EU XA NON LLE SIRVO. Invítote a que, si a xustiza che dá a razón no que dis e en verdade hai animadversión, fagas o que vexas e inicies tódalas accións que che peten. ¿Non ves que eu estou fora diso?
Mais tamén debo dicirche que teñas coidado. Non vaia a ser que te metas nun camiño,cando menos, movedizo (xa entendes) Despois ven aquilo de: Eu non fun, foi o periódico que poñía o que lle petaba no meu nome (Xa me entendes)
Sin mais, saúde a todos e a ver (escribese asi Maxi, pois non é infinitivo do verbo haber) O que dicía: A ver si hai cambio que xa son moitos anos coas mesmas caras. En todo caso, diga quen diga o que seña, ou escriba quen escriba o que lle pete, a partires desta, non hab edes saber mais de min. Evidentemente, todo dependerá do que se poña,mai para eso xa fixen a miña advertencia, que non ameaza (que ninguén o confunda) e, en todo caso si teño que dicir algo mais, non será neste blog, dende logo (penso que non é o sitio para denunciar calunnias e inxurias) En calquera caso o que hai que ter, amigo Maxi, e valentía coma tiveche s ti para menterte na túa declaración ¿verdade? Velaí se nota os homes firmes e rexos. !Cando digo algo, vou con elo até a morte!
!!Xa te perdeches,Maxi!!
Vaia por diante o meu respeto e un saludo para todos. Si alguén me quere escribir. Vos deixo o meu enderezo de correio electronico. Velaí o vai; o único que pido é respeto e, dende logo, nin insultar nin faltar a verdade. Grazas a todos.............................. viseradecarei@hotmail.com................ Chao.

Anónimo dijo...

Maxi: si o xuzjado che da a rasón, entonces deberías meter no xuzjado a todos os que te examinaron. !Con dous collons como dijo eu. Forza...

Anónimo dijo...

Tien tela... los que os quemáis con Maxi se ve que estais JODIDOS.. lA ÚNICA QUERELLA QUE LE PUSIERON FUE ARCHIVADA. Y yo veo como vecino de Cambados que sale en todos los medios de comunicación menos en la Voz de galicia. Y la razón se la dan en los juzgados. No veo a ninguno de mis compañeros de tertulia criticar a Tourís y al resto. Imagino porqué será. ¡Asalariados!. Y no veo que Máximo se haya metido con ningún policía salvo Duarte. Es más, hago memoria y recuerdo como los defendió publicamente con cojones. Animo Maxi. No te conozco pero ojalá Cambados tenga la fortuna de tenerte aquí con nosotrs.
Saludos. Un veciño

Anónimo dijo...

Xa estamos hasta o ... do Maximino e dos guardias!! non temos outra cousa da que falar? ¿ou o pobo paralizase por un ou outro sarxento? amin dame igual quen sea.

Anónimo dijo...

este blog podería ser de interés xeral e tratar de diversos temas coma a música ou o lecer.Non se fala nada do equipo de futbol de Cambados que con moito esforzo e gañas deixan o pelexo no campo (igal que o Real Madrid ) O que pasa é que algún utiliza oblog para o seu interés particular. Que carallo no importa o que pasa cos municipais si cando gañe outro as eleccións vai facer o mesmo pero metendo os seus amigos. Eu si son o Alcalde meto os meus amigos como fan todos. E si non tedes amigos no concello estades jodidos ¿non foi asi si sempre? Pois eso, presentarse as eleccións e despois metedes a os vosos amigos. E logo non hai xente en Cambados que sirva para sarxento ou fai falta un de Potevedra e outro de Orense. !CAMBADOS E DOS CAMBADESES! Eu non te defendo Maxe. Vai para ourense e Duarte para Pontevedra que en Cambados temos xente preparada. GALIZA CEIBE.

Joseíño dijo...

¿Cándo foches tí a un partido do C.J. Cambados? Dicir que deixan o pelexo no campo é unha auténtica demostración de que non pisas Burgáns dende hai anos. E vouche dicir cál é o problema tanto do fútbol coma da P.L.: os pontevedreses que forman parte tanto dun coma do outro. Ademáis, neste blog fálase de política dende o principio porque así o quixo quen o fundou. Se queres falar de fútbol acude ao foro de arosafutbol.net. Tamén é moi interesante.

An dijo...

pois que gañe que o ten merecido...e nada máis :)

SempreCeibes dijo...

bloqueNAZI ti si ke es un nazi ou polo menos tan penoso coma eles. Deixa de facer o parbo ke pa chamar a atencion xa hai xente de sobra. non e necesario ke t fagas de notar moito

Anónimo dijo...

Dedicado a VISERADECAREI.
Es la primera vez que entro a opinar en este BLOG, aunque sí lo tengo leído y me tengo reido y mucho, ante todo perdón por expresearme en castellano puesto que mi gallego es muy malo, lo digo por si este anónimo "VISERADECAREI" intenta corregirme las faltas de ortografía.
1.- No es la primera vez que vd. entra en esta BLOG.
2.-En cuanto a lo que dice que puede denunciar porque se dicen cosas que le podrían perjudicar, es mentira, vd. es tan acojonado que nunca sería capaz de denunciar, porque sabe que lo que dice CID FERRO, es cierto y que vd. miente y ha mentido siempre. Tiene un problema ¿sabe cúal?, cuando fue la oposición al Sargento-Jefe de la Policía Local de Cambados hubo tanto miedo que alguen incluido vd. hablo de más y hay muchos testigos que estarian dispuestoS a hablar en favor de Cid Ferro.
Yo tambien ví su declaración y no hay ni una sola "coma" en la que mienta.
3.-En cuanto a que por parte del Ayuntamiento no le han contestado, le diré que no lo hacen porque no pueden y vd. y sus alidos tampoco pueden ¿porqué?, por miedo y porque saben que CID FERRO aún puede tener alguna carta más.
4.-En cuanto a lo que dice que ha entrado en un juego....vd. si que acaba de entrar en el juego.
5.-Hace alguna argumentación a la oposición "tribunal" de Sargento-Jefe, esa que se realizo hace 7 años. Pues bien, yo que vd. no haría alusión a nada, puesto que hasta el momento, lo que queda demostrado es que Cid Ferro va ganando todos los juicios y me pregunto ¿que pasará? si al final pide responsabilidades al tribunal calificador.....YO ANIMO A CID FERRO A QUE LO HAGA.¿quién queda fuera...? NADIE.
6.-LA ADMON. NUNCA PUEDE IR CONTRA SUS ACTOS....!SR. VISERADECAREI ¿qué paso con el otro opositor, sr. Acuña?.
7.-Amenaza al sr. Cid Ferro de que tenga cuidado ¿con qué?, ¿con vd.?¿con sus amistades?¿con sus mentiras?...recuerde que en tiempos atrás habló demasiado y hay muchos testigos.(MIRE A SU ALREDEROR).
8.-La prensa esta a favor del Sr. Cid Ferro, igual a alguien le molesta, pero esa es la realidad.

SR. VISERADECAREI, el único perdido aquí es vd., siempre lo ha estado.
NO INTENTE CONFUNIDIR A LA OPINIÓN, NI FALTAR A LA VERDAD, mejor absténgase.
PORQUÉ NO PONE SU VERDADERO CORREO?, ES ASÍ COMO DEMUESTRA SU VELENTIA? O INTENTA VD. ESCONDERSE DETRÁS DE UNA PIEL DE CORDERO....

Mis más sinceros a saludos a Cid Ferro y todos los que opinan con la verdad.

Anónimo dijo...

Diputación y Concello invertirán 595.00 euros en la seguridad vial de Castrelo

La junta de Gobierno de la Diputación aprobó la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cambados con el objeto de mejorar la seguridad vial de la C-550, en el lugar de Xesteira, en Castrelo con una longitud de 1.900 metros. Diputación y Concello invertirán en total 595.045 euros en la mejora de este vial que serán financiados en varias anualidades.

REDACCIóN > CAMBADOS


Concretamente, el Concello de Cambados aporará 63.754,90 euros en el 2007; 44.628 en 2008; 38.252,90 en 2009 y finalmente 31.877,40 euros en 2010. Por su parte, la Diputación pagará 181.100,85 en el 2007; 126.770 e 108.660,47 en el 2009.

Terreno público > La institución provincial será la encargada de licitar, dirigir y ejecutar las obras, mientras que el Concello deberá poner a disposición los terrenos necesarios para ejecutar las actuaciones.

Las obras proyectadas, según informó el presidente de la Diputación, tendrán por objetivo mejorar la seguridad vial de la C-550. en la actualidad esta vía dispone de un ancho de ocho metros, compuesta por dos carriles de 3,50 metros cada uno y dos arcenes a ambos lados de 0,50 metros.

En el proyecto de obra se contempla un ancho total de plataforma de 13,60 metros, compuesta por dos aceras a ambos lados de 1,80 metros cada una, arcén en un lado de 0,50 metros y un aparcamiento de 2,50 metros. La obra contemplará también la recogida de aguas pluviales, el enterramiento del tendido eléctrico para el alumbrado, y finalmente, el asfaltado.

Esta actuación completará las ya acometidas en Cambados y orientadas a dotar de aceras a todos los lugares.

obras PP

Anónimo dijo...

Mais mordidas pra o PP e catro mangantes mais, e claro outras chapuzas novas.....

Anónimo dijo...

Hola anónimo: !!Pero si xa sabe Maxi quen son! Anímote a que sigas dicindo todo o que dis. !Continúa home! Si, o final,esto é un blog, e dicir, que ninguén se ha responsabilizar do que se di ¿verdade? Mira: Si chegara a pasar algo gordo e chamaran a declarar a alguén dos que escribe neste blog, ben porque se soubera ou por outra cousa,¿sabes que ía pasar? Pois que a persoa que escribira ben seguro que diría que el non foi; ía levar as culpas o Sr.X. ¿ ou que pensasas ti, amigo? Hai un refrán que dí o seguinte: O que ten cú ten medo.
Por outra banda, dicirche que o enderezo de correio electrónico e o meu (bueno un dos que teño)E ben certo que teño outro, mais ese é para os amigos ¿sabes?
Para continuar diciche que, como xa dixen anteriormente, o motivo do que eu escribin era solamente para que soubera quen son unha persoa en concreto, e dicir, que ti non me interesas para nada. O que pasa é que xa que dis tantas cousas, eu invitote a que me escribas fora deste blog !ánimo, home! Non te preocupes que do Cocello ningúen che ha dicir nada e, si che din algo, será o mesmo que a min, sexa, nada de nada.Pero non vaias a pensar que non din nada porque sexa da súa "corda"; mais ben todo o contrario. ¿pódo dicir o mesmo de ti? Perdoa si te ofendo pero como non sei quen és...
Para rematar, dicir que hai algo no que estou totalmete de acordo contigoe proba diso é que o hei escribir en maiusculas OGALLA QUE MAXIMO, SI A XUSTIZA LLE DA A RAZON, PIDA RESPONSABILIDADES DE TIPO PENAL A TODOLOS DO TRIBUNAL. Si, si a todos dende o primeiro até o derradeiro. Como ves estou de acordo contigo machiño. Si o final todo é cuestión de opinións ¿non si? Pois xa ves...
Do resto, amigo meu, aínda che queda moito por saber. Algún dia todo se saberá e despois te decatarás do trabucado que estabas. Para rematar, invitote novamente a que me escribas. Non teñas galbana nin te agoches, home. !Si eu pasoo ben asi! Igual rematamos sendo amigos é imos de copas, jeje. O único que pido é respeto mútuo e, sobretodo, xa digo que coidado có que se di. De verdade que ninguén mo tome de xeito ameazador; mais ben é unha advertencia pois logo pasa o que pasa e, comprensiblemente porque todos temos medo, despois non foi ninguén. En todo caso ti tamén saes como anónimo. Si queres poder darme o teu correo e, de seguro, che hei escirbir. Saúdos a todos e, AGORA VAI EN SERIO, xa non hei escribir mais deste tema pois comparto o que di un que hai que falar de fútbol é tamén doutros temas interesantes. Saúdos a todos e hasta sempre.

Anónimo dijo...

PODEIS SEGUIR QUE ESTO SE PONE INTERESANTE. YO ESTOU ESPERANDO...

Anónimo dijo...

VISERADECAREI... no te equivoques, no vayas a meter la pata, ya te dije a la mañana que tú habías entrado en el juego.... no soy quien te crees, !lo siento! pero yo jamás tomaría café contigo, espero que lo pueda hacer CID FERRO, si algún día viene para Cambados, porque se lo merece.

Anónimo dijo...

Como se esta poniento la cosa. Yo y alguno mas somos todo oidos o mejor dicho ojos. Lo mejor de todo es que hay respto y no hay insultos. Eso es bueno. Podeis seguir.

Anónimo dijo...

Non é casualidade que cando o Axente Molares esta traballando aparezan os comentarios do bloque NAZIonalista galego???

Molares deixa de estar en Internet e se un bo axente de autoridade e preocupate pola ciudadania.

Un Amigo

Anónimo dijo...

Xa setá ben de queimarse con Molares. Parece Duarte o que lle da caña. Molares eu coñozco e non é xusto o que vos queimades con il.

Anónimo dijo...

O sarxento interino Duarte ve galóns por todas partes, agora di que ten outra praza de suboficial no Concello de Pontevedra, no Concello de Sanxenxo, Poio, Nigrán, Baiona... ¡Van a ter que aumentarlle os Concellos a Galiza!, ¿non será qué é adivino?. Igual intenta adivinar a oferta de emprego nos Concellos para o ano 2020

Anónimo dijo...

Noticias, noticias, DERRADEIRAS NOTICIAS.... ¡NOTICIASSS!...
Duarte PRESIONA o Concello si non lle quita a SÚA praza de suboficial ANTES DAS ELECCIÓNS MUNICIPÁIS.Pra elo presentou por escrito a dimisión. ¡Búscanse firmas de apoio para que se quede!.
¡POR DIOS!

Anónimo dijo...

CARADURAAAAAAAA!!!!!!!!!
JETTTAAAA!!!!!!!!!!
Marcha de unha vez por todasssss.

cambados dijo...

Se alguén é culpable que un ciudadano acoda á Xustiza porque cometeron ilegalidades nunha oposición na que concursaba e que resoltou prexudicado pola devandita actuación, xa sabemos quen son "os de sempre". Se exercitar un dereito democrático, recollido legalmente está mal para algúns, e un sinal evidente que a democracia e o exercizo dos dereitos inherentes, lle quedan un pouco (bastante) a desmán e resulta ser partidario doutra democracia, quizais da "orgánica" doutrora.
Uns se definen historiadores locais e cáseque se arrogan o dereito de empregar toga sen sen xuíces, avogados pois misturan legados, propiedade, donación sen coñecer realmente cada institución do dereito civil e sí con "corre,vai e dille"; outros non son militantes do PP, son de "Falange Española y de las JONS ¡louvado sexa Deus!. Outros din que van por montes e moreas de querelas, e non se atreven a mechar fóra do texto, non vai ser que a muller lle dea co artiluxio de estirala masa.
Algun día coñeceremos quen foi o verdadeiro artifice incitador das movidas denunciadoras dos blogs e fliparemos por cores.
Aos que escribides en maiúsculas, só dicirvos que é un sinal evidente de cabreo, pois na Internet (tén nome de muller), os que escriben así é sinónimo de está berrando.
Creo que todo é interesante, incluso aqueles que carecen da mínima exposición argumentaria, e xa non digamos da carencia da lóxica razón.
Afirmo o que mil veces dixen e direi: donde falan os papeis calan as barbas.
Abur lo...

Anónimo dijo...

Vayase ya "Sr" Duarte, vayase ya!

Anónimo dijo...

Cando unha persoa defende a outra e fala ""dil" ou "il"" esta decindo que é de Ourense. Por certo ""Bloquenazi" eres un rompepelotas. ¿Non podes estar quieto?

Anónimo dijo...

pois eu coñezo a Duarte hai tempo e pareceme todo un cabaleiro. Un dia fun a falar con el por una multa e primeiro dixome que tiña que falar co guardia e despois de falar con el sacaronma. Cando falou comijo sempre foi moi atento e amable asi que me parece bo home.

Anónimo dijo...

Mirade amijiños despois de ver motos dias esta folliña que parece a da parroquia dijo eu ¿Os municipais de Cambados non poden decir todas estas cousas que din uns a outros e deixarxe de escribir aqui ou e que non vos dades conta que eu falin con uns e con outros e xa todo o mundo sabe que sodes vos os que escribides e mandadesvos mensajes uns os outros
Hay Duarte! si ti superas o que eu sei si estan contijo todos os dias e despois poñente a caldo neste internes ou como se chame. SON OS MUNCIPALES OS QUE ESCRIBEn.

Anónimo dijo...

1º Comentario: Xa setá ben de queimarse con Molares. Parece Duarte ou que lle dá cana. Molares eu coñozco e non é xusto ou que vos queimades con il
Contestacion: debe ser un bo amigo teu por que se gaño a fama de cabron que ten a pulso!!

2º Comentario: Noticias, noticias, DERRADEIRAS NOTICIAS.... ¡NOTICIASSS!...
Duarte PRESIONA ou Concello se non lle quita a SÚA praza de suboficial ANTES DÁS ELECCIÓNS MUNICIPÁIS.Pra elo presentou por escrito a dimisión. ¡Búscanse firmas de apoio para que se quede!.
¡POR DEUS!
Contestacion: Sr.X por favor crea unha pagina para recoller firmas para que Duarte renuncie a Camba2!!!

3º Comentario: Pois eu coñezo a Duarte hai tempo e pareceme todo un cabaleiro. Un dia fun a falar co por unha multa e primeiro dixome que tinga que falar co garda e despois de falar co sacaronma. Cando falou comijo sempre foi moi atento e amable asi que me parece bo home
Contestacion: Ese dia debia estar contento para que che quitase a multa por que de cabaleiro non ten nada ese "tipo".

cambados dijo...

Afortunadamente a democracia tamén permite que se poidan expresar aqueles que non creen nela, mesmo que avogan por ideoloxías totalitarias e que no culmen da súa intolerancia pretenden que os demais sexamos cans serviles da omnipotencia que practica o PP cos choíñas de turno. Pero tan de caixón de madeira de árbore son que non se decatan que exercemos sde cidadáns libres, que podemos opinar sobre o divino e o humano sen medo ningún a pesar dos espías que van coas novas das catalogacións aos seus amos.
Tamén é certo pretendemos que os que están baixo o xugo se liberen, se decaten que non lle perigan as súas pensións por mor de que gobernen outros, que non necesitan que goberne o PP para que cando vaian ao Concello a facer calquer trámite o fan como cidadáns que teñen dereitos, non como se dun favor se tratara.

Anónimo dijo...

Si! señor "Cambados" ten razón e a dado no clavo co asunto de que cando vai un o concello a facer un trámite calquera atenden a un coma si fora un delincuente ou pouco menos, de mala gana e unha prepotencia que non vexas, como si foran eles os "reis do mambo", o José Pepe, Botana, Chilin, Rosa "Rosae" o taxista e outros máis que andan revoloteando po las "oficinas da mafia" e unha verdadeira vergoña que traten a xente de esa maneira, non se dan de conta que somos nos os que lle pagamos o sueldo o cal malgañan pra facer nada, e de mala ostia.
Cambien a cara po lo menos, que non poñan cara de asco cando vai a xente a falar con eles.
Si nos van a foder igual, po lo menos que poñan uhna cara agradable
para así podelos soportar mellor.

cambados dijo...

bloquenazi: Observo que tes mentalidade americana, fixeches un curso acelerado de informática, e ¡xa pretendes dar clase para nenos!.
A pesar delo, o meu escaso intelecto de neno, non dá collido a magnificencia das túas agochadas intencións ¿pode ser polo ben que te expresas, quizais polas razóns nada dubidables que achegas, ou pola pouca intelixencia da que te gabas?.
bicos y besos.

ruxe ruxe dijo...

Pregunta: ¿o BNG xa presentou recurso contra das bases da catalogación dos postos e creación de novos do funcionariado do Concello de Cambados, feito polo PP, no que o sr. Alcalde Cores Tourís (PP) quere meter unha praza de Oficial -de máis que dubidosa legalidade- para que quen entre de Sarxento da PL estea baixo o seu mando?.

Anónimo dijo...

Maxi si ti cres que estás nas túas adiante. Perdón se teño algunha falta de ortografía (é que hai xente moi "quisquillosa"). Eu tamén fun a unha oposición, que máis que iso foi unha entrevista e un paripé. O que pasa e que era nova, e pasei do tema. Un tribunal debería formarse a sorteo é diante da xente que vai realizar o exame, e que poidesen ir todos (porque se non o sabedes hai concellos nos que só vai a corporación local)

Anónimo dijo...

VAIA PANDA DE MENTIRAS SE TRAEN OS POLICIAS DE CAMBADOS, INCLUINDO O INTERINO.

Anónimo dijo...

O artigo dialectal "il" e a súa contración coa preposición de ("dil") non é unha variante dialectal exclusiva da provincia Ourense para a da persoa que puxo isto: "Anónimo dijo...
Cando unha persoa defende a outra e fala ""dil" ou "il"" esta decindo que é de Ourense."
P.D. É un coñazo ter que saír todos os usuarios non rexistardos co nick "anónimo", non se podería instalar un xestor de comentarios que permitise escoller o nick que vai aparecer no seu comentario (independentemente de ser usuario rexistrado ou non)? GRAZAS E SAÚDOS A TODOS! GALIZA CEIVE!

Anónimo dijo...

BASTA JA D PASARSE KON MEW PAI!!!........FDO. FERNANDO (Molares Jr.)

Sr. X dijo...

P.D. É un coñazo ter que saír todos os usuarios non rexistardos co nick "anónimo", non se podería instalar un xestor de comentarios que permitise escoller o nick que vai aparecer no seu comentario (independentemente de ser usuario rexistrado ou non)?

Simplemente pos en outros e escribes o nick que desexas. Saú2 a todos.

Anónimo dijo...

vaya merda de policia e axuntamento, cheira como o pobo